21 junho 2012

Sanfona, triângulo e zabumba!

Texto: Augusto Noronha. Foto: Karla Vidal